top of page

DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

SYARAT KEMASUKAN
 • Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek dan syarat lulus subjek matematik dan sains

MAKLUMAT UTAMA

Merupakan bidang paling kehadapan merentas masa selaras dengan perubahan pembangunan negara juga keterbukaan masyarakat demi kesejahteraan diri. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi. Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling. Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

 • UPSI

 • UKM

 • UM

 • UMS

 • UIA

 • UPM

Peluang Kerjaya

 • Sektor kerajaan atau swasta

 • Kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling

 • Pentadbiran dan pengurusan

 • Perunding cara/ penasihat kerjaya

 • Penulis buku motivasi

 • Penceramah bebas/ berdaftar/ motivator

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Pengantar Psikologi

 • Teori Kaunseling dan Psikoterapi

 • Psikologi Perkembangan

 • Fiqh Ibadah

 • Etika dan Moral

Semester 2

 • Psikologi Fisiologi

 • Pengantar Statistik

 • Psikologi Personaliti

 • Pengajian Malaysia 2

 • Perinsip Bimbingan dan Kaunseling

 • Asas Keusahawanan

Semester 3

 • Teori Perkembangan Kerjaya

 • Teknik kaunseling

 • Metadologi Penyelidikan

 • Isu dan Etika dalam kaunseling

 • Proffesional Comunication 1

 • Bahasa Kebangsaan A/Pemikiran Kritis dan Kreatif

Semester 4

 • Modifikasi Tingkahlaku

 • Kaunseling Kelompok

 • Ujian dan Pengukuran dalam kaunseling

 • Dakwah dan Metadologi

 • Psikologi Industri dan Organisasi

 • Public Speaking

Semester 5

 • Ujian Penaksiran Dalam Kaunseling

 • Kajian Lapangan / Pra Amali

 • Tasawur Islam

 • Kaunseling Pelbagai Budaya

 • Kaunseling Perkahwinan dan Kekeluargaan

 • Khidmat Sosial

Semester  6

 • Latihan Amali (Praktikal)

AGENSI AKREDITASI

No Ruj MQA: MQA/PA 7654
No. Ruj KPT: (N/311/4/0087) 02/2022

Tempoh Pengajian : 3 Tahun

bottom of page